CP Programma ROOD bestuur: Een visie voor ROOD
CP Programma ROOD bestuur: Een visie voor ROOD

CP Programma ROOD bestuur: Een visie voor ROOD

Kandidaten die zich namens vanuit het Communistisch Platform kandideren doen dat op basis van een programma vastgesteld door ons als organisatie. Dit programma is opgesteld door onze organisatie en kan je onze kandidaat voor het ROOD-bestuur, Splinter, op afrekenen. We delen dit ter voorbereiding van de ledenvergadering van ROOD op 10-06-2023.

Kameraden,

Een revolutionaire jongerenorganisatie is broodnodig. In de huidige maatschappij worden jongeren worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten, als proefkonijnen voor neoliberaal beleid en ze worden beschuldigd van het veroorzaken van sociale achteruitgang. Ook worden ze door het systeem misbruikt als consumenten en dwingt ditzelfde systeem hen om zichzelf en hun interesses te commodificeren. Elk ideaal, elk kunstzinnig talent wordt beoordeeld op het voldoen aan kunstmatige behoeften. Veel jongeren verwerpen de verdraaide waarden van het systeem, wat vaak leidt tot nihilisme en vluchtgedrag – wat op zijn beurt weer wordt gecommodificeerd.

Jongeren hebben zwaar te lijden onder de problemen die door het kapitalisme worden veroorzaakt. Jonge arbeiders hebben meestal weinig baan- en inkomenszekerheid en zijn minder vaak lid van een vakbond, en genieten dus minder bescherming. Ook dakloosheid, werkloosheid en seksueel misbruik komen disproportioneel vaak voor onder jongeren.

Dit zorgt ervoor dat jongeren zoeken naar radicale antwoorden op de problemen die kapitalisme met zich meebrengt. Er wordt weer openlijk gedebatteerd over andere maatschappijmodellen. We staan voor een overgang naar een communistische samenleving. Een samenleving verlost van uitbuiting en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen en crises van het kapitalisme.

Daarom kandideer ik mij voor het landelijk bestuur van ROOD. Mijn politieke analyse baseer ik op het marxisme. Dat betekent dat ik sta voor de zelfemancipatie van de arbeidersklasse en daarmee die van de mensheid als geheel. Voor mij is het opbouwen van een revolutionaire jongerenorganisatie, die jongeren verbindt op basis van marxistische politiek, een belangrijke stap naar het opbouwen van een revolutionaire beweging en een revolutionaire partij die daadwerkelijk een einde kan brengen aan het kapitalisme.

De symptomen van dit probleem kunnen we allemaal zien. Veel groepen weten niet langer wat ze te doen staat en de rol van ROOD is voor velen niet meer duidelijk; onze organisatie groeit niet langer en de motivatie en is niet overal even hoog. Om ROOD weer een levendige organisatie te maken, met kans om een massaorganisatie te worden, is het ontwikkelen van een visie van groot belang. Het bestuur heeft als politieke leiding van de organisatie daarin een voorhoederol. Als kandidaat van het Communistisch Platform ben ik bereid die rol op me te nemen en het stuur weer stevig in handen te nemen. In dit programma willen wij duidelijk onze visie naar voren brengen, vandaar de naam: Een visie voor ROOD.

Ik sta kandidaat namens het Communistisch Platform. Daarmee onderschrijf ikwe dus ook de politiek en het programma van deze organisatie. De politieke lijn die is vastgesteld door het Communistisch Platform vormt de basis voor de ideeën in dit programma en mijn inbreng binnen het bestuur. Ook kan het Communistisch Platform besluiten dat wij iets inbrengen. Ik ben volledig open over dergelijke inbreng zowel in mijn verslaglegging aan ROOD als aan Communistisch Platform. Dit betekent echter niet dat Communistisch Platform meer inspraak in het bestuur heeft dan ROOD-leden. Wanneer een meerderheid van ROOD een besluit neemt is het ROOD-bestuur daar natuurlijk aan ondergeschikt, ook als Communistisch Platform er anders in staat.

In de basis wil ik dat ROOD zich ontwikkelt tot een revolutionair socialistische jongerenorganisatie, verbonden, maar niet ondergeschikt, aan een communistische partij. Een socialistische organisatie zoals de onze moet ook altijd streven naar het worden van een massaorganisatie: de bewuste organisatie van de werkende klasse als klasse is een voorwaarde voor het communisme.

De afgelopen drie jaar hebben de leden van het Communistisch Platform in het ROOD-bestuur zich ingezet om die visie werkelijkheid te maken. Dat is deels gelukt. ROOD is nu een uitgesproken socialistische, en ook revolutionaire, organisatie. Er staat ons echter nog veel werk te wachten. Het komende jaar hoop ik dan ook verder te kunnen bouwen aan onze visie voor ROOD als een revolutionair socialistische massaorganisatie.

Concluderend zie ik de punten die ik hieronder aankaart als de basis voor een visie voor onze organisatie, die het bestuur en de groepen weer een duidelijk doel biedt wat ze te doen staat, en die onze organisatie de kans geeft om weer sterk te worden en te groeien.

Activisme

Activisme is een belangrijk onderdeel van onze strijd. Het is een middel waarmee we proberen bewegingen op te bouwen en onze doelen te bereiken.

Het doel van activisme moet niet alleen zijn om onszelf te promoten, maar om een socialistische maatschappij te verwezenlijken. Acties moeten dan ook een uiting zijn van onze politiek, zodat we mensen ermee politiseren en organiseren tegen het kapitalisme. Een revolutionaire jongerenorganisatie moet zich oriënteren op de massa om succesvol te zijn. Wanneer mogelijk moeten we ons daarom aansluiten bij bestaande sociale bewegingen, hen versterken en invloed uitoefenen op hun politieke koers. Het is belangrijk dat ROOD binnen deze bewegingen ook goed zichtbaar is, zodat we jongeren kunnen mobiliseren voor onze bredere politieke strijd.

 • Aan ons activisme moet ons politiek programma ten grondslag liggen. Bij het opzetten van acties werken we het programma verder uit op de concrete onderwerpen.
 • We moeten tactieken ontwikkelen om onze aanwezigheid bij demonstraties effectiever te maken. We presenteren onze politieke analyse en eisen bijvoorbeeld in een flyer die we verspreiden. Groepen moeten zulke aanwezigheid voorbereiden door hun leden te scholen in de politieke insteek van ROOD en een praatje voor te bereiden om anderen te benaderen en te overtuigen.
 • Activisme is veel meer dan alleen demonstraties bezoeken en organiseren. Het geduldig opbouwen van een duurzame beweging staat voor ons centraal. Hiervoor moeten we samenwerken met andere organisaties. Hierbij hanteren we een socialistische insteek op basis van ons programma. In samenwerkingsverbanden moet altijd het recht bestaan op kritiek.
 • Wanneer er geen bestaande beweging is waarin we onze strijd kunnen voeren, moeten we zelf (landelijke) campagnes opzetten. Het is zaak dat lokale groepen hier goed bij betrokken worden, zodat het bestuur niet op eigen houtje acties voert. Het bestuur moet namelijk niet functioneren als landelijke ROOD-groep. We moeten daarnaast niet te veel landelijke campagnes tegelijkertijd voeren, zodat er altijd een duidelijke focus en voldoende capaciteit is.
 • Op lokaal niveau is het belangrijk dat groepen de ruimte hebben om zelf te experimenteren met activisme. Er moet echter ook eenheid in actie zijn, zodat we als organisatie effectief kunnen opereren en daadwerkelijk impact kunnen maken. Centraal genomen besluiten moeten daarom ook lokaal zo veel mogelijk tot uitvoer komen. Uiteraard moet dit altijd gebeuren in gezamenlijk overleg met de betreffende groep over wat lokaal mogelijk is.
Vakbondswerk

Naast ons werk in het opzetten van een communistische partij moeten we het grootste orgaan van de georganiseerde vakbeweging niet vergeten. Het is belangrijk dat we een sterke en duidelijke visie hebben op ons werk in de vakbond als jongeren. Het ROOD-bestuur moet hier het voortouw in nemen.

 • We moedigen werkende ROOD-leden aan om vakbondskaderlid te worden in hun sector, in beginsel in de FNV en aangesloten bonden. Het ROOD-bestuur faciliteert coördinatie en de uitwisseling van ervaring voor vakbondsinterventies. Hierbij zoeken we de samenwerking met de vakbondswerkgroep van de Socialisten op.
 • Bij activiteiten en campagnes van de vakbond die sectoroverstijgend zoals Voor14 of gericht op (studerende) jongeren zoals #NietMijnSchuld zijn roepen we ROOD-groepen zich aan te sluiten bij lokale actiecomités. Daarbij interveniëren zij op de basis die onder ‘Activisme’ staat beschreven.
 • De huidige opzet van FNV Jong als sector met, in tegenstelling tot andere sectoren, enkel een sectorbestuur, leidt ertoe dat FNV Jong vooral functioneert als een mooie functie op de CV van de bestuurders. Er is actief vakbondswerk nodig, zeker onder jongeren, die nu niet of slecht georganiseerd zijn. De vakbond moet natuurlijk campagnes voeren op thema’s waar jongeren als groep in hun werk tegenaan lopen, zoals het jeugdloon, maar de jongeren die betrokken worden moeten (ook) in hun eigen sector georganiseerd en actief worden. Daarnaast moeten leden in campagnes ook daadwerkelijk democratische zeggenschap hebben. 
Studentenactivisme

Als organisatie met veel studerende leden moeten ROOD-groepen zich ook bezighouden met studentenactivisme aan hun onderwijsinstellingen. Er zijn grote verschillen tussen de vakbeweging en studentenbewegingen. Waar de vakbond in de regel een organisatie van leden is met een probleem van bureaucratie, zijn studentenbonden meestal van meet af aan bureaucratische organisaties. Om een strijdmiddel voor studenten te kunnen zijn moeten deze bonden worden omgevormd tot daadwerkelijke levendige verenigingen die studenten organiseren en waarin leden bestuurders ter verantwoording kunnen roepen. Elke opleving van de studentenbeweging moet dan ook gebruikt worden om jongeren permanent te organiseren in studentenbonden, en deze bonden te transformeren.

 • Waar er ruimte is om te interveniëren in lokale studentenbonden doen ROOD-groepen dat. Hierbij is het doel niet om de bureaucratie te vervangen door een ROOD-bureaucratie, maar om studentenbonden om te vormen tot strijdorganisaties voor studenten.
 • Als ROOD-leden kandidaat staan bij verkiezingen van studentenraden, dan vertegenwoordigen zij ROOD en de ROOD-groep, en doen zij dat op basis van een programma dat vastgesteld is door de ROOD-groep en goedgekeurd is door het ROOD-bestuur. Als vertegenwoordigers van de ROOD-groep zijn zij ondergeschikt aan de besluiten van de groep en te allen tijde herroepbaar. Ook verwachten we van deze vertegenwoordigers verslaglegging.
 • ROOD moet zich ook bezighouden met de stof die op universiteiten geleerd wordt. Het onderwijssysteem is een essentieel strijdtoneel. Voortgezet onderwijs heeft een nauw, fantasieloos karakter en is louter gericht op het behalen van doelen en examens. Voortgezet onderwijs dient van een veelzijdig karakter te zijn, om zo zowel technische als persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen, alsook wetenschappelijk inzicht en kennis op sociaal, historisch en artistiek vlak.
De Socialisten

Als leden van het Communistisch Platform zien wij de noodzaak in van de vereniging van de arbeidersklasse in een communistische partij. Het project van de Socialisten, een partij-in-oprichting, heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een volwaardige partij wanneer zij een communistisch programma accepteert, en een volwaardig landelijk bestuur en sterke, politiek actieve afdelingen heeft. Daarbij hoort ook een revolutionaire jongerenorganisatie, een rol die ROOD zou kunnen vervullen.

Wij zijn ervoor dat ROOD de jongerenorganisatie wordt van de Socialisten. De primaire taak van de jongerenorganisatie is om jongeren op te leiden tot revolutionaire marxisten en politieke leiders van de arbeidersklasse. De Socialisten kan als moederorganisatie een plek zijn waarnaartoe jongeren die in ROOD politieke ervaring hebben opgedaan kunnen doorstromen. Op veel plekken werken ROOD-groepen al nauw samen met de toekomstige Socialistenafdelingen; dit moedigen wij van harte aan. Het ROOD-bestuur moet groepen handvatten geven om de samenwerking met hun Socialistenafdeling vorm te geven.

Het is belangrijk dat ROOD, als de banden met de Socialisten nauwer worden, haar eigen onafhankelijkheid als jongerenorganisatie behoudt. Het conflict in de SP van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat een zekere mate van autonomie noodzakelijk is voor het functioneren van een jongerenorganisatie. Een jongerenorganisatie die alleen maar dictaten van de moederpartij mag uitvoeren zal nooit een organisatie zijn die kan bijdragen aan revolutionaire verandering. Hoewel ROOD als jongerenorganisatie van de Socialisten openlijk kritisch moet kunnen zijn en een eigen interne dynamiek kent, valt zij wel onder de eenheid in actie van de moederorganisatie.

Democratie en transparantie

Hoe we onze eigen organisatie inrichten is een spiegel voor de maatschappij die we willen ontwikkelen. Als socialisten staan we voor radicale democratie, zowel voor de maatschappij als geheel als voor ROOD.

Dat betekent dat er ruimte moet zijn om de politieke inhoud en strategische overwegingen van onszelf en de gehele arbeidersbeweging te bekritiseren en daarmee te veranderen. We zien dat ROOD op dit gebied de afgelopen jaren veel vooruitgang heeft geboekt. We staan voor het recht om je kritiek georganiseerd te uiten binnen ROOD. Het recht op factie- en tendensvorming is een essentieel deel van die democratie. We bestrijden het idee dat facties een sta-in-de-weg voor of een afleiding zijn die tijd, energie of zelfs geld van ROOD weghouden. Dit soort ideeën leiden tot onnodige verdeeldheid in ROOD en vormen potentieel een barrière voor leden om zichzelf rond hun standpunten te organiseren. Collectieve problemen zoals een gebrek aan actieve mensen of geld moeten ook collectief worden opgelost. Wanneer ROOD een gebrek aan geld heeft, moet dat vanuit de organisatie worden opgelost door bijvoorbeeld donatiecampagnes of een aanpassing in het contributiestelsel, niet door leden te verwijten dat zij naast de contributie die zij keurig betalen ook nog geld steken in andere organisaties.

 • Wij zijn voor een democratisch centralistische organisatiestructuur, waarbij de minderheid ondergeschikt is aan het geheel en lagere organen ondergeschikt zijn aan hogere. In het bijzonder zijn alle organen ondergeschikt aan het bestuur, dat zelf ondergeschikt is aan de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan. Democratisch centralisme is bovenal democratisch. Minderheden moeten de mogelijkheid hebben een meerderheid te worden, onder andere door alternatieve politieke platforms te steunen of door zich te organiseren in tijdelijke of permanente facties, zolang zij besluiten van het geheel uitvoeren.
 • We moedigen stromingen binnen ROOD aan om zich tijdelijk of permanent rond hun standpunten te organiseren. Op de website en in eventuele publicaties van ROOD moet altijd ruimte zijn voor minderheidsopvattingen.
 • We faciliteren en stimuleren discussies over belangrijke zaken via het Prikbord, kaderdagen en ledenvergaderingen. We staan voor een actieve democratie waaraan iedereen meedoet.
Organisatie en communicatie

Om meer aandacht te kunnen vestigen op ons politieke werk is het belangrijk dat de organisatie en communicatie van ROOD goed op orde zijn. Onze organisatorische gebruiken moeten een duidelijk doel dienen, zodat ze geen nutteloze gewoonte worden waar desondanks veel tijd en energie in wordt gestoken.

 • Op de kaderdag zijn de reflectie en verslaglegging van groepen en werkgroepen aan de organisatie belangrijk. Om van elkaar te kunnen leren moeten groepen een politieke analyse van hun activiteiten presenteren. Daarnaast moet de kaderdag een belangrijke rol spelen in het opleiden van het kader van ROOD.
 • Het jaarplan is zoals het nu wordt gebruikt een nutteloos document. Het blijft hangen in vaagheden en bevat geen daadwerkelijke analyse van onze activiteiten, bijvoorbeeld van de sociale bewegingen waarin we willen werken. Het document kan daarom ook weinig perspectief bieden voor de organisatie. We moeten het jaarplan serieus gaan nemen: het moet een degelijke analyse van de activiteiten van ROOD presenteren en op basis daarvan plannen formuleren waarmee het bestuur en groepen aan de slag kunnen. Groepen moeten steun kunnen vinden in het jaarplan bij het organiseren van hun activiteiten en het document kunnen gebruiken om te reflecteren op hun activiteiten en daarvan verslag te leggen naar het bestuur en de kaderdag.
 • Om de communicatie van het bestuur naar leden te verbeteren willen we een landelijk aankondigingenkanaal. Activiteiten en bijeenkomsten waarbij leden kunnen aansluiten moeten ruim op tijd worden aangekondigd. Bij aankondigingen voor acties moet de politieke insteek van ROOD naar de leden worden gecommuniceerd.
 • Het ROOD Prikbord speelt een belangrijke rol in discussies in de gehele organisatie. We moedigen het gebruik van het ROOD Prikbord daarom verder aan. Ook vragen we groepen om stukjes in te sturen naar het Prikbord over geslaagde activiteiten ter inspiratie voor andere groepen.

Onze sociale media zijn het uithangbord voor onze organisatie. Hier laten we de buitenwereld zien wat onze organisatie doet en vindt. We moeten daarom onze sociale media serieuzer nemen. De extra tijd en arbeid die dit kost zijn het waard.

 • We moeten gebruik maken van meer socialemediakanalen die een jongere leeftijdsgroep bereiken. Vooral op TikTok moeten we weer actief zichtbaar zijn.
 • Onze aanwezigheid op sociale media moet professioneler. We maken voortaan altijd gebruik van het standaard ROOD-sjabloon en zorgen dat er betere foto’s gemaakt worden. Ook de sociale media van de lokale groepen moet hierin ondersteund worden, door leden te scholen in bijvoorbeeld vormgeving en fotografie.
 • Een bestuurslid blijft verantwoordelijk voor de sociale media. Diegene wordt ondersteund door een werkgroep die regelmatige overleggen heeft.  Het verantwoordelijke bestuurslid en de commissie stellen een jaarplan op voor de sociale media van ROOD.
Internationalisme

Internationalisme moet een hogere prioriteit worden voor ROOD. Niet alleen omdat er uit onze internationale contacten veel op te steken is en ze ons kunnen helpen, maar ook omdat de arbeidersklasse een internationale klasse is, en het een internationale beweging vergt om het socialisme te bouwen. De afgelopen periode is ons internationale werk sterk verbeterd, voor een groot deel door het afschaffen van de internationale commissie, en de taak onder te brengen bij een bestuurder. Met onze eisen willen we het internationale werk concreter en doelgerichter maken.
ROOD zal deel moeten worden van een sterke Revolutionair Socialistische Jeugd Internationale, zoals die ook in het verleden bestaan hebben. Dit zal niet alleen ons, maar ook onze internationale kameraden versterken. Wij zijn deel van een wereldwijde beweging en moeten dat ook formeel zijn.

 • Om ons internationale werk verder uit te breiden en te concretiseren is er een overkoepelende internationale organisatie nodig waar ROOD en haar internationale contacten lid van zijn. We zijn ons bewust dat dit een taak is voor de lange baan, maar zullen wel de eerste stappen maken. Zo gaan we vaker samen evenementen organiseren met onze internationale kameraden en zullen we ook meer gezamenlijke statements publiceren.
 • Onze internationale contacten zijn nu exclusief westerse organisaties. Om solidair te kunnen staan met de arbeidersklasse over de hele wereld gaan we contacten buiten Europa en de VS leggen.
 • We hebben als ROOD veel te leren van onze bevriende organisaties in het buitenland. De internationale vertegenwoordiger van ROOD moet daarom buitenlandse kameraden uitnodigen om scholingen te geven aan ROOD-leden. Dit geldt ook omgekeerd: ROOD moet ook helpen met het scholen van onze internationale kameraden. Zo zullen we als gasten op zomerscholen ook scholingen geven en gaan we experimenteren met online-scholingen samen met bevriende organisaties.
Scholing

Wij willen jongeren opleiden tot leiders in de klassenstrijd, geen volgers. Leden moeten daarvoor zelfstandig analyses van de maatschappij kunnen maken en mensen kunnen organiseren. Bij een democratische organisatie hoort dat leden met hun kennis de leiding kunnen controleren. Het is daarom van belang dat we onze leden voldoende scholing bieden.

 • Groepen worden aangemoedigd om discussies over de politieke actualiteit, socialistische geschiedenis en marxistische theorie te organiseren, bijvoorbeeld aan de hand van discussiemomenten of in de vorm van een leesgroep. Het bestuur kan groepen hierbij ondersteunen. Zulke discussies zijn belangrijk om onze leden te helpen zich ideologisch te verdiepen, maar ook om discussievaardigheden te ontwikkelen.
 • Er bestaat binnen ROOD een groot gebrek aan praktische scholing voor groepen. Vaak moeten groepen opnieuw het wiel uitvinden als het gaat om het opzetten van acties, het gebruik van sociale media, het interveniëren in sociale bewegingen, enzovoorts. De kaderdag moet benut worden om contactpersonen en kaderleden te scholen op deze thema’s.
 • Ook willen we ons inzetten voor regelmatige landelijke scholing. Daarbij moet centraal staan dat leden worden ingeleid in de discussies die spelen op links.
 • De huidige structuur, met een verkozen duaal voorzitterschap, functioneert niet optimaal. De scholingswerkgroep komt onder het voorzitterschap van een bestuurslid, die scholing als een belangrijke verantwoordelijkheid heeft.
Sociaal-culturele beweging

ROOD is veel van haar natuurlijke aanwas verloren die ze wel onder de SP en tijdens het conflict had. We zullen nieuwe manieren moeten vinden om aan leden te komen. We verwerpen het idee dat ledenaanwas enkel via acties, goede eisen of een goed programma wordt verkregen. Als ROOD zullen we ook de nadruk moeten leggen op het bouwen van een bredere sociaal-culturele beweging, waar mensen op een laagdrempelige manier met het socialisme in contact kunnen komen, om vervolgens door te stromen naar ROOD, dat als strijdorgaan de mensen op kan vangen die het socialisme serieuzer willen nemen. Het programma en het activisme van ROOD vormen dan ook pas in combinatie met zo’n beweging de voorwaarden voor massaorganisatie.
Deze sociale en culturele organisaties vormen ook de eerste stappen die we zetten naar het bouwen van een partijbeweging, die na een revolutionaire situatie veel van de functies van de staat en het kapitaal kunnen vervangen.

 • Een van de taken van de groepen wordt het opbouwen van sociale en culturele organisaties waaruit leden geworven kunnen worden. Deze organisaties moeten niet dienen als simpele frontjes, maar zullen op den duur op zichzelf moeten kunnen draaien. Het bestuur zal ze hier actief in ondersteunen.
 • We geven cultuur een grotere plek dan het voorheen had in onze organisatie en stimuleren concreet het organiseren van culturele activiteiten en gebruiken binnen ROOD. Hiermee bouwen we aan een gezamenlijke identiteit als revolutionair socialisten.
 • We moeten sterkere banden creëren met de organisaties die al binnen de arbeidersbeweging bestaan. We moeten contact aangaan, en samenwerken met organisaties zoals bijvoorbeeld de Kameraadschappij en Nivon Jong waar veel socialistische jongeren zich al in bevinden.
De ROOD-groep

De groepen zijn de bouwstenen van ROOD. Een visie voor ROOD stelt een visie voor de groepen dan ook centraal, en een duidelijk plan en taakbeschrijving van de groepen heeft lang ontbroken. Het bestuur heeft een centrale taak in het vormgeven van deze visie. In verscheidene van de in dit plan aangesneden onderwerpen komen punten voor over de groepen. We willen echter een aantal van de eisen voor de groepen, wegens hun belang, uitlichten:

 • We zullen de oude minimumeisen voor het bestaan van een ROOD-groep vervangen. Deze eisen voldoen niet langer aan de benodigdheden van ROOD. Regelmatig overleggen en verslaglegging staan hierin centraal.
 • Er moet een duidelijk afgebakende taakomschrijving voor de groepen komen, waarin de taken van een groep helder beschreven worden. Om deze taakomschrijving te ondersteunen zal het ROOD bestuur een uitgebreide handleiding voor contactpersonen opstellen. Deze documenten zullen de groepen ondersteunen in het organiseren van activiteiten. In de taakomschrijving zal het opleiden van leden, het interveniëren in bestaande politieke bewegingen en het opbouwen van een sociale en culturele beweging rondom de groepen centraal staan.
 • Het leiderschap van de groepen moet uniform worden en bestaan uit ten minste een voorzitter en een secretaris, met een duidelijk verdeelde en afgebakende taakomschrijving.

We zullen de groepen intensief begeleiden. Voornamelijk de groepen waar het minder goed gaat worden een belangrijke verantwoordelijkheid van de bestuurder die deze groep begeleid. Deze taak wordt verdeeld tussen een bestuurder en de groepsbegeleider

Auteur