Communistisch Platform
Onze Statuten

Onze Statuten

Statuten van het Communistisch Platform 

Artikel 1: Naam en zetel 

De vereniging draagt de naam: Communistisch Platform en heeft haar zetel in Utrecht. 

Artikel 2: Organen 

1. De vereniging is gestoeld op de principes van het democratisch centralisme: het gedeelte is ondergeschikt aan het geheel; lagere organen zijn ondergeschikt aan hogere organen; alle organen zijn ondergeschikt aan het landelijk bestuur; het landelijk bestuur is ondergeschikt aan het aggregaat. 

2. De vereniging bestaat uit: cel, zoals nader omschreven in artikel 10; het aggregaat, zoals nader omschreven in artikel 11; het landelijk bestuur, zoals nader omschreven in artikel 12. 

Artikel 3: Doel en middelen 

1. De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een communistische maatschappij. 

2. De vereniging tracht het doel te bereiken door: 
a. het organiseren van activiteiten in de arbeidersbeweging van Nederland, België en andere landen; 
b. alle andere middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

Artikel 4: Duur 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

3. Het kalenderjaar is tevens boekjaar. 

Artikel 5: Lidmaatschap 

1. Iedereen die 
a. het doel, de beginselen zoals vastgesteld in het platform, het programma en de statuten van de vereniging accepteert;
b. actief deelneemt in een van de organen van de organisatie en;
c. de geldelijke verplichtingen voldoet; kan lid worden van de vereniging, mits deze als zodanig is toegelaten door de cel waaronder deze valt of door het landelijk bestuur van de vereniging waar geen cel bestaat.

2. Ieder lid begint een periode als aspirant lid welke maximaal zes maanden en minimaal drie maanden en naar inzicht van de cel, of door het aggregaat waar geen cel bestaat, kan worden omgezet in een volledig lidmaatschap. 

3. Leden dienen alle taken die hun opgedragen wordt vanuit het platform uit te voeren; te vechten voor de eenheid in actie van het platform; en het materiaal en middelen van het platform op een verantwoordelijke manier te gebruiken. Leden hebben ook een recht en verantwoordelijkheid om marxisme te bestuderen en de politiek van het platform te ontwikkelen. Dit alles binnen de marges van redelijkheid.

4. Het is het recht en plicht van leden om deel te nemen aan vergaderingen van organen van de vereniging waar zij toe behoren en openlijk hun mening met betrekking tot de vereniging te uiten. Leden hebben het recht om hun mening kenbaar te maken aan elk hoger orgaan tot aan het landelijk bestuur en het insturen van deze mening ter publicatie. Hoewel volledig in lijn met het principe van eenheid in actie, hebben leden het recht om zich te verzetten tegen een besluit van een hoger orgaan. Hierbij inbegrepen zit het recht op het vormen van facties met als doel een standpunt of de leiding te veranderen. 

Artikel 6: Schorsing lidmaatschap 

1. De cel en het landelijk bestuur zijn bevoegd een lid te schorsen indien het lid: 
a. in strijd handelt met de verplichtingen verbonden aan zijn lidmaatschap of; 
b. door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel heeft geschaad of; 
c. de discipline van de vereniging overtreedt. 

2. Onder overtreding van discipline van de vereniging wordt verstaan: het niet volgen van de regels van de vereniging; het ondermijnen van de veiligheidscultuur; weigeren deel te nemen aan daartoe besloten acties; het bij woord, houding of stilte verbergen van zijn politieke of factionele relaties en activiteiten; gedragingen die de vereniging in diskrediet brengen. 

3. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

4. Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot royement uit of een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging vervalt door het verloop van die termijn. 

5. De schorsing word op het eerstvolgende aggregaat tijdelijk opgeheven, waarna de eerste handeling van het aggregaat zal zijn om te beslissen over het geschorste lid, tenzij anders besloten door het aggregaat. 

Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door royement. 

2. Opzegging door het lid – welke opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden – geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de landelijke ledenadministratie. 

3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen – welke opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden – indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging geschiedt door de cel waartoe het lid behoort óf door het landelijk bestuur. Het besluit tot opzegging wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan het betrokken lid met opgave van reden(en). 

4. Royement uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien:
a. het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt; of 
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

5. Royement geschiedt door de celvergadering van de cel waartoe het lid behoort óf door het landelijk bestuur. Het besluit tot ontzetting wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan het betrokken lid met opgave van reden(en). 

Artikel 9: Geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies; 
b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen;
c. andere baten. 

2. Elk lid is verplicht om de contributie te betalen zoals deze wordt vastgesteld door het aggregaat. Dispensatie kan in speciale gevallen onderhandeld worden, maar moet altijd goedgekeurd worden door het landelijk bestuur. 

Artikel 10: De cel

1. Inrichting: 
a. de basis van de vereniging wordt gevormd door de cel;
b. cellen worden gevormd op basis van taken, lokaliteit of andere relevante werkterreinen. Binnen hun verantwoordelijke werkgebied opereren ze autonoom; 
c. een cel wordt in de regel zo klein mogelijk gehouden; 
d. de cel kiest uit haar midden een voorzitter en, waar relevant, een penningmeester; 
e. het landelijk bestuur, of een groep cellen in een regio of stad kunnen een regiocomité kiezen dat uit minimaal twee cellen bestaat en verantwoordelijk is voor het werk in deze regio; 
f. het landelijk bestuur beslist omtrent: 
i. de oprichting van een (nieuwe) cel; ii. de vaststelling van de grenzen van een cel; iii. de opheffing van een cel, indien deze niet meer aan de in dit artikel gestelde taken en eisen voldoet. 
g. het aggregaat besluit over de oprichting, opheffing en begrenzing van cellen. 

2. Werkzaamheden: de cel draagt zorg voor het organiseren van de plaatselijke activiteiten van de vereniging en voert de besluiten van het aggregaat en het landelijk bestuur uit. 

3. Een voorzitter of penningmeester van een cel, ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de cel worden herroepen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, vervalt door het verloop van die termijn. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. 

4. Schorsing/ontzetting van een cel: 
a. het landelijk bestuur is bevoegd om een gehele cel te schorsen indien de cel: i. in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt; of ii. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 
b. het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de desbetreffende cel en aan het aggregaat;
c. een schorsing van een cel die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontzetting van de desbetreffende celgenomen door het landelijk bestuur, vervalt door het verloop van die termijn. 

Artikel 11: Het aggregaat 

1. Inrichting: 
a. het aggregaat is het hoogste gezag binnen de vereniging;
b. het aggregaat is toegankelijk voor alle leden;
c. gasten kunnen op uitnodiging van het het bestuur aanwezig zijn als toeschouwer. 

2. Werkzaamheden: 
Het aggregaat draagt zorg voor: 
a. het bespreken van de algemene politieke situatie en het vaststellen van de algemene politieke lijn van de vereniging en neemt besluiten ter zake; 
b. het uit zijn midden benoemen van een financiële controlecommissie; 
c. het vaststellen van de door de individuele leden aan de vereniging te betalen contributie; 
d. het vaststellen van de financiële bijdrage van de vereniging aan de afzonderlijke cellen; 
e. het vaststellen van de begroting en jaarrekening van de vereniging en het geven van goedkeuring aan het landelijk bestuur met betrekking tot de jaarstukken; 
f. het aggregaat fungeert als beroepsorgaan in de zin van artikel 17 van deze statuten. 

3. Jaarvergadering aggregaat: 
a. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een vergadering (jaarvergadering) van het aggregaat gehouden. Het landelijk bestuur brengt in deze vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan het aggregaat voor; 
b. bijeenroeping aggregaatsvergaderingen: het aggregaat benoemt jaarlijks, doch uiterlijk één maand vóór de jaarvergadering, een financiële controlecommissie van ten minste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het landelijk bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen; 
c. aggregaatsvergaderingen worden bijeengeroepen door het landelijk bestuur, met inachtneming van een termijn van minimaal zeven dagen; 
d. behalve de hiervoor bedoelde jaarvergadering zullen jaarlijks nog ten minste drie andere aggregaatssvergaderingen worden gehouden, terwijl het aggregaat voorts zo dikwijls vergadert als het landelijk bestuur wenselijk acht, of schriftelijk – met opgave van de te behandelen onderwerpen – wordt verzocht door ten minste eenderde van het lidmaatschap; 
e. na ontvangst van een verzoek als in de laatste zinsnede van lid 3 sub d bedoelt, is het landelijk bestuur verplicht tot  bijeenroeping van een aggregaatsvergadering die binnen een maand na voormelde ontvangst moet plaatsvinden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het landelijk bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het landelijk bestuur de aggregaatsvergaderingen bijeenroept. 

4. Besluitvorming: 
a. Het aggregaat vergadert onder leiding van het landelijk bestuur;
b. van het in de aggregaatsvergadering verhandelde wordt door of namens het landelijk bestuur verslag opgemaakt;
c. het aggregaat stemt hoofdelijk. Aspirantleden hebben geen stemrecht; 
d. een in de aggregaatsvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

5. Commissies: 
Het aggregaat kan uit zijn midden een of meer commissies benoemen die belast worden met een speciale taak. 

Artikel 12: Het landelijk bestuur 

1. Inrichting: 
Het landelijk bestuur bestaat uit: 
a. tenminste drie leden gekozen door het aggregaat overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde. 

2. Werkzaamheden: 
a. het landelijk bestuur is belast met de leiding en het besturen van de vereniging; 
b. het landelijk bestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van het aggregaat en voert de besluiten van het aggregaat uit; 
c. het landelijk bestuur houdt toezicht op de cellen en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen; 
d. het landelijk bestuur legt verantwoording af aan het aggregaat omtrent het gevoerde en te voeren beleid en doet dienaangaande verslag aan het aggregaat; 
e. het landelijk bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

3. Benoeming landelijke bestuursleden door aggregaat: 
a. het aggregaat benoemt de tenminste drie leden van het landelijk bestuur. Deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van in beginsel een jaar; 
b. wanneer er in het landelijk bestuur tijdens de zittingsduur vacatures ontstaan, kan het landelijk bestuur daarin voorzien. Tussentijdse aanpassingen dienen door het aggregaat bekrachtigd te worden; 
c. de voorzitter en de penningmeester van het landelijk bestuur worden door het aggregaat in functie gekozen, daarnaast wordt minimaal één algemeen bestuurslid gekozen. De functies binnen het landelijk bestuur worden door haar leden onderling verdeeld en bekrachtigd door het aggregaat; 
d. ook indien er vacatures binnen het landelijk bestuur open staan geldt het landelijk bestuur als volledig samengesteld. 

4. Leden van het landelijk bestuur kunnen door het aggregaat worden geschorst of herroepen bij een meerderheid van tweederde van de aanwezigen op het aggregaat. 

5. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot herroeping vervalt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt zo spoedig medegedeeld aan het betrokken lid van het landelijk bestuur. 

Artikel 13: Vertegenwoordiging 

De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door minimaal twee gezamenlijk handelende leden van het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur kan aan anderen volmacht geven om de vereniging te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. 

Artikel 14: Besluiten en verkiezingen 

1. Tenzij in de statuten of bij door het aggregaat vastgesteld reglement anders is bepaald worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

2. Verkiezingen van bestuursleden voor organen van de vereniging geschieden schriftelijk en geheim. Van dergelijke verkiezingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt vastgesteld door de eerstvolgende vergadering van het bevoegd orgaan. 

Artikel 15: Statutenwijziging 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit van het aggregaat. Bij de oproeping van het aggregaatsvergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld om de statuten te wijzigen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste één maand bedragen. 

2. Het landelijk bestuur dient ten minste tien dagen vóór de aggregaatsvergadering waarin het voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden van het aggregaat ter inzage te leggen tot na afloop van de dag waarop de desbetreffende aggregaatsvergadering is gehouden. In plaats van of naast voormelde ter inzage legging, kan – ter keuze van het landelijk bestuur – de oproep voor de hiervoor bedoelde vergadering vergezeld gaan van een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen. 

Artikel 16: In werking treden van statutenwijziging 

1. De statutenwijziging treedt na de afsluiting van het aggregaat in werking tenzij anders besloten. 

2. Het landelijk bestuur draagt er zorg voor dat een authentiek afschrift van de (gewijzigde) statuten wordt medegedeeld aan de leden. 

Artikel 17: Beroep 

1. Tegen een besluit van een orgaan van de vereniging kan, door degene tegen wie dat besluit is gericht, beroep worden ingesteld bij het aggregaat binnen één maand na ontvangst van dat besluit.

2. Het aggregaat beslist zo spoedig mogelijk op het beroep, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontvangst van het beroep.

3. De uitspraak van het hogere orgaan is bindend. 

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het bestreden besluit van kracht. 

5. Het aggregaat kan een beroepscommissie benoemen en stelt bij reglement een procedure vast voor de wijze van afhandeling van een beroep. 

Artikel 18: Ontbinding en vereffening 

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van het aggregaat, genomen met een meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie vierde van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het aggregaat tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste veertien doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde aggregaatsvergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste twee maanden bedragen. 

4. Het voorstel tot ontbinding dient ten minste twee maanden voor het aggregaatsvergadering ter kennis van de cellen en aggregaatsleden te zijn gebracht. 

5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het landelijk bestuur. 6. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door het aggregaat aan te wijzen doel dat in overeenstemming is met het doel van de vereniging zelf. 

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar berusten onder degene die door de vereffenaars daartoe is aangewezen. 

Artikel 19: Reglementen

1. Het aggregaat kan bij reglement (nadere) regels geven omtrent het lidmaatschap, in te stellen commissies, het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van de organen van de vereniging, verkiezingen, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling hem gewenst voorkomt. In die gevallen waar deze statuten dat expliciet vermelden is het vaststellen van nadere regels verplicht. 

2. Wijziging van een reglement geschiedt bij besluit van het aggregaat.

3. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de statuten. 

Artikel 20: Aansprakelijkheid 

Leden van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor schade die hen overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap van de vereniging, tenzij opzet of grove schuld van de vereniging aantoonbaar is. 

Artikel 21: Slotbepaling 

1. Waarin de statuten van de vereniging niet voorzien, besluit het landelijk bestuur of het aggregaat.