Voor een revolutionaire jongerenorganisatie
Voor een revolutionaire jongerenorganisatie

Voor een revolutionaire jongerenorganisatie

Het afgelopen jaar is voor de Nederlandse arbeidersbeweging grotendeels gekenmerkt door conflict binnen de SP. Naast de heksenjacht tegen leden van Communistisch Platform, en politieke strijd over coalitiedeelname, werd dit ook een conflict over het vraagstuk van de jongerenorganisatie. Hierbinnen stonden kwesties zoals de vrijheid, autonomie en verhouding tussen jongerenorganisatie en moederpartij centraal, naast een algemene discussie over wat voor soort politiek werk en activisme een jongerenorganisatie behoort te doen. Binnen Communistisch Platform was in de zomer van 2020 een debat over onze eigen visie op een revolutionaire jongerenorganisatie. Met het oog op de huidige discussie over het programma en de toekomst van ROOD, publiceren wij hieronder een samenvatting van het debat wat op onze bijeenkomst heeft plaatsgevonden, en de daaruit resulterende resolutie.

De onderstaande resolutie is geschreven in de context van de discussie binnen Communistisch Platform over onze houding tegenover ROOD. De specifieke aanleiding hiervoor was het plan om mensen van CP te laten kandideren voor het landelijk ROOD-bestuur. Hieruit ontstond de behoefte om een langdurige visie te hebben over wat een jongerenorganisatie is en hoe communisten zich ertoe verhouden. Hiermee biedt het ook een basis voor kandidaten vanuit CP om hierop hun platform tijdens bestuursverkiezingen op te baseren, en voor CP-leden biedt het een leidraad om hun politieke werk op te baseren. De resolutie is bewust geschreven als langetermijnvisie en niet als tactisch antwoord op specifieke discussies binnen ROOD, en gaat uit van ons standpunt dat we als links toe moeten werken naar de transformatie van de bestaande arbeidersbeweging door middel van de formatie van een communistische partij.

Eenheid in actie

Tijdens het aggregaat, de ledenvergadering van Communistisch Platform, waren er enkele inhoudelijke meningsverschillen over de resolutie. De eerste reactie ging over punt zeven en acht van de resolutie. Enkele kameraden vonden dit punt onduidelijk omdat het spreekt over een communistische partij die nog niet bestaat. Ook vond men deze formulering gevaarlijk omdat het spreekt over de eenheid in actie met de moederpartij. Binnen de huidige context van een gebureaucratiseerde partij als de SP was dat niet wenselijk. Daarom stelde men voor om de tekst te wijzigen naar ‘eventuele communistische partij’, om zo duidelijker te maken dat we hiermee niet de SP bedoelen.

Hierop reageerden enkele kameraden. De specifieke eisen die je stelt in de huidige context zijn een tactische keuze, dus deze formulering bindt je niet aan eenheid in actie met een gebureaucratiseerde SP. Daarnaast is dit onze visie waarvoor wij de arbeidersbeweging willen winnen. Daarin moet een strijd voor principes voorop staan, we moeten dus strijden voor de visie die wij daadwerkelijk willen. Binnen specifieke politieke discussies moet je tactische keuzes maken. Ook zei men dat het punt hier al in voorzag door te spreken over een communistische partij die de moederpartij zou moeten zijn, dit sluit de SP in haar huidige vorm al bij voorbaat uit.

Het wijzigingsvoorstel om de tekst te wijzigen naar ‘eventuele communistische partij’ werd verworpen.

Lidmaatschapseisen

De volgende discussie ging over de lidmaatschapseisen van een revolutionaire jongerenorganisatie. Communistisch Platform heeft zelf lidmaatschapseisen waarbij leden eerst een aspirantperiode doorgaan. Ook de meeste revolutionaire partijen in het verleden hadden dergelijke structuren. Er werd in de discussie ingebracht dat dit bij jongeren anders werkt. Jongeren willen graag snel aan de slag en kunnen dus binnen een jongerenorganisatie snel geïntegreerd worden. De jongerenorganisatie moet dus een eigen dynamiek ontwikkelen ten aanzien van lidmaatschapseisen. Het wijzigingsvoorstel om dit in te tekst op te nemen werd aangenomen.

Andere organisaties en sociale bewegingen

Ook was er discussie over of de huidige resolutie te veel een focus op ROOD had. Hierbij werd het argument gemaakt dat we onze horizon moeten verbreden naar andere jongerenorganisaties, zoals DWARS en FNV Jong. Daarnaast was de mogelijkheid om ROOD te transformeren naar een revolutionaire jongerenorganisatie beperkt zolang de SP niet getransformeerd was.

Hier werd tegenin gebracht dat het geen wetmatigheid is dat er een communistische partij moet zijn voordat er een revolutionaire jongerenorganisatie kan ontstaan. Dit was namelijk in de geschiedenis meermaals niet het geval. Een ander argument hiertegen was dat deze resolutie wel gericht was op ROOD, maar ook vooral een bredere visie over een jongerenorganisatie uiteenzet, waarmee we aan de slag kunnen binnen ROOD. Wat betreft andere organisaties werd gesteld dat we eerder een focus moesten hebben op sociale bewegingen die een aantrekkingskracht hebben tot jongeren, zoals de klimaatbeweging. Hierin is het van belang dat je probeert deze bewegingen op te bouwen, probeert te winnen voor jouw politiek en hierin een leidende rol neemt.

Deze discussie leidde tot twee amendementen. Het eerste amendement om de tekst te wijzigen naar ‘ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, en eventuele andere politieke formaties spelen hierin een belangrijke rol’ werd verworpen. Het tweede wijzigingsvoorstel stelde voor om de volgende zin toe te voegen ‘De revolutionaire jongerenorganisatie is tegen sektarisme. De revolutionaire jongerenorganisatie streeft naar het opbouwen van en actieve inmenging binnen sociale bewegingen. Hierin probeert zij de sociale bewegingen te politiseren en te winnen voor communistische politiek’. Dit voorstel werd aangenomen.

De volledige resolutie zoals hieronder gepubliceerd werd door het aggregaat van Communistisch Platform aangenomen. Nu er binnen ROOD een discussie is over de toekomst en het politieke programma van ROOD, plaatsen wij deze resolutie om de discussie over revolutionaire jongerenorganisaties op gang te brengen. Deze discussie is niet alleen een discussie die leden van ROOD, Communistisch Platform of de SP aangaat. Binnen de gehele arbeidersbeweging, en in het bijzonder binnen revolutionair links, moeten wij de discussie aangaan over hoe wij de toekomst van jongerenorganisaties voor ons zien

Resolutie: een Revolutionaire Jongerenorganisatie

Aangenomen door het Communistisch Platform aggregaat van 26-7-2020

 1. Als Communistisch Platform streven wij naar de oprichting van een Communistische Partij. Alleen dan is de arbeidersklasse in staat het kapitalisme omver te werpen en zichzelf te emanciperen. Een dergelijke partij bestaat nu nog niet, en daarom werken we binnen de bestaande arbeidersbeweging om die te transformeren.
 2. Bij een Communistische Partij hoort ook een Revolutionaire Jongerenorganisatie. Deze heeft de primaire taak om jongeren op te leiden tot revolutionaire marxisten en de politieke leiders van de arbeidersklasse.
 3. Dit kan door middel van klassieke scholingen, maar ook door het aanwakkeren van onderlinge discussie, het zelfstandig organiseren van activiteiten en het leren runnen van een eigen organisatie. Door jongeren bijeen te brengen in hun eigen organisatie zorg je dat ze hier met gelijkgestemden mee aan de slag kunnen en vergroot je de aantrekkingskracht van politiek werk.
 4. Hun secundaire taak is deelnemen in de strijd tegen problemen die proletarische jongeren aangaan en deze strijd verbinden met revolutionaire politiek. Hoewel het niet zo is dat enkel de jongerenorganisatie zich met de ‘jongerenthema’s’ bezig houdt, spreekt het voor zich dat zij hierin wel het voortouw nemen.
 5. Dit betekent echter niet dat het een ‘jongerenvakbond’ moet worden die enkel de algemene belangen van jongeren behartigt. Ook de Jongerenorganisatie strijdt voor de belangen van de arbeidersklasse als geheel. Dit betekent dat we jongeren niet organiseren op materiële basis van jongeren als groep (zoals een vakbond), maar op basis van communistische politiek.
 6. De revolutionaire jongerenorganisatie is tegen sektarisme. De revolutionaire jongerenorganisatie streeft naar het opbouwen van en actieve inmenging binnen sociale bewegingen. Hierin probeert zij de sociale bewegingen te politiseren en te winnen voor communistische politiek.
 7. De Jongerenorganisatie is, net als de Communistische Partij, georganiseerd op basis van de principes van het democratisch centralisme. Dat wil zeggen dat de minderheid ondergeschikt is aan beslissingen van de meerderheid, maar betekent niet dat minderheden geen recht hebben op hun mening. Democratisch centralisme is boven alles democratisch. Minderheden moeten de mogelijkheid hebben een meerderheid te worden. Zolang zij de beslissingen van de meerderheid uitvoeren hebben kameraden het recht om alternatieve politieke platforms te steunen of zichzelf binnen de partij te organiseren in tijdelijke of permanente facties waarmee zij hun mening openlijk kunnen uiten.
 8. Dit betekent ook dat de Jongerenorganisatie een zekere mate van autonomie heeft richting de Communistische Partij en openlijk kritisch kan zijn, maar dat zij wel valt onder de eenheid in actie van de moederpartij.De Jongerenorganisatie is geen kopie van de partij en kent haar eigen dynamiek ook ten aanzien van lidmaatschapseisen.
 9. Democratie houdt tevens in dat iedere functionaris en vertegenwoordiger wordt verkozen en herroepbaar is. Ook openheid van politiek en informatie is essentieel.
 10. Hoewel wij ons realiseren dat er op dit moment geen Communistische Partij is waar een revolutionaire jongerenorganisatie zich bij aan zou kunnen sluiten, staan wij als Communistisch Platform voor de transformatie van de bestaande beweging. ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, speelt hierin een belangrijke rol.
 11. Daarom streven wij, naast de transformatie van de SP tot Communistische Partij, naar de transformatie van ROOD tot Revolutionaire Jongerenorganisatie, georganiseerd op bovenstaande pijlers.

Auteur

Eén reactie

 1. Pingback: Over discipline en de motie van afkeuring – ROOD

Reacties zijn gesloten.