Tegen dit pensioenakkoord
Tegen dit pensioenakkoord

Tegen dit pensioenakkoord

Hieronder herpubliceren wij de verklaring van Werkgroep Pensioenen Acties van FNV Senioren en de Landelijke Coördinatiegroep ‘Red het Pensioenstelsel’ (LCR). De afgelopen week hebben we een felle campagne kunnen zien van de regering, werkgevers en de FNV bureaucratie die kostten wat het kost dit pensioenakkoord er doorheen willen drukken. Binnen deze context willen wij er de nadruk op leggen dat een groot deel van de leden van de FNV tegen dit akkoord is, waaronder bovengenoemde groepen maar bijvoorbeeld ook FNV Havens. Ook uit sectoren Vervoer en Spoor komen kritische geluiden naar voren.

Wel publiceren we deze verklaring met enige reservering. Waar wij de kritieken op het akkoord onderschrijven, mist het achterliggende verhaal waarom dit zo gebeurt. Wat mist is dat dit akkoord een verdere liberalisering betekent van de pensioenen, het zogenaamde casinopensioen, waarbij de uitkering afhankelijk wordt van de beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Het risico wordt hierbij gelegd bij de werkende klasse in plaats van bij het kapitaal.

Noemenswaardig is de list en bedrog waarmee de FNV bureaucratie het akkoord er doorheen wilt drukken. Nu ze zijn gedwongen tot een referendum onder de leden voeren zij een duidelijke campagne voor het ja kamp. Van nature zijn vakbonden getekend door sectionalisme. Op zijn best is vakbondsbewustzijn in staat om de omstandigheden van arbeiders te verbeteren binnen de grenzen van het kapitalisme. In het ergste geval vervalt vakbondsbewustzijn in de belangen van kapitaal en offert het de belangen van arbeiders op voor kapitalistische concurrentie en winstmaximalisatie.

Onderhandelen is een specialistische activiteit. Om deze reden heeft een vakbond altijd een laag aan officiële functionarissen nodig. Echter, door een gebrek aan democratische controle en verantwoording aan het lidmaatschap is deze laag verworden tot een conservatieve kaste. Deze bureaucratie is meer geïnteresseerd in deals met bazen en het in stand houden van hun eigen inkomen door leden te werven dan met de klassenstrijd. Als een laag die zich plaatst tussen arbeid en kapitaal heeft het een materiële interesse om het loonsysteem in stand te houden.

Socialisten streven openlijk om vakbonden om te vormen in scholen voor het communisme. De arbeidersklasse komt meestal in de vakbond voor het eerst in aanraking met economische machtsverschillen, collectieve organisatie en politiek conflict, door deze tendensen aan te moedigen versterken we het klassenbewustzijn van de klasse. Dit doen we door altijd het belang van het geheel te verdedigen, te streven naar arbeiderseenheid en door de actieve leden volledig te betrekken in het beleid. Dit akkoord dient resoluut afgewezen te worden en vervangen te worden door een koers van strijd die de druk kan opbouwen tegen de werkgevers, de regering en de vakbondsbureaucratie.

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen. Vrijdag 7 juni 2019.

De Werkgroep Pensioenen Acties (WPA) van de Sector Senioren van de FNV en de Landelijke Coördinatiegroep ‘Red het Pensioenstelsel’ (LCR) heeft de strijd voor een goed pensioen nu anderhalf jaar gevoerd. Op 4 juni werd een onderhandelingsresultaat bereikt dat is voorgelegd aan het Ledenparlement. Dat heeft zijn oordeel opgeschort tot na een ledenraadpleging die in week 24 wordt gehouden en waar het ‘akkoord’ neutraal zal worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop heeft het kernteam van het WPA/LCR het onderhandelingsresultaat beoordeeld op basis van de FNV-eisen die leidraad waren in de acties van anderhalf jaar met als ‘hoogtepunt’ de recente stakingsacties op 28 en 29 mei.

Bevries de AOW leeftijd op 66 jaar en schaf de RVU boete af.

In het onderhandelingsresultaat wordt de aow-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden tot en met 2021 . Daarna gaat die stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Vervolgens stijgt  de aow-leeftijd met 8 maanden als de levensverwachting 1 jaar stijgt.

Hiermee wordt de eis ‘bevriezen op 66’ niet binnengehaald waarvoor actie is gevoerd en gestaakt. In tegendeel wordt de pensioenleeftijd verder verhoogd!

In het onderhandelingsresultaat wordt de RVU boete op eerder stoppen met werken deels afgeschaft voor zware beroepen. Daardoor krijgen werkgevers de gelegenheid om mensen met zwaar werk maximaal 3 jaar voor de aow-leeftijd te laten stoppen. Die mensen krijgen dan een vergoeding van €19.000,= per jaar en moeten een inkomensachteruitgang zelf opvangen door b.v. het naar voren halen van het pensioen. Een slechte regeling dus: het gebeurt op basis van vrijwilligheid, het is een tijdelijke regeling (5jaar) en het kost de mensen geld die zich dat niet kunnen permitteren.

Indexatie voor elke generatie.

In het akkoord wordt niets concreets gezegd over indexatie. Alleen wordt gesuggereerd dat met de introductie van een nieuw contract de kans op indexering groter wordt.

Dit is evenzeer beslist onvoldoende. Juist die indexatie kan door het kabinet gefaciliteerd worden door herziening van het FTK. Het nFTK is immers in 2015 ook binnen enkele weken vastgesteld! Aanpassing van de berekening van de dekkingsgraad van fondsen aan die van premies maakt indexering mogelijk. In die berekening wordt immers op een prudente wijze rekening gehouden met te verwachte rendementen van de fondsen. Het brengt bovendien de bemoeienis van DNB met uitkering van pensioenen terug tot haar rol als toezichthouder op de fondsen! Helaas lezen we in het onderhandelingsresultaat dat pensioenaanspraken in alle pensioencontracten gewaardeerd blijven op basis van de risicovrije marktrente. Hiermee is de indexatie voor de komende jaren volledig uit beeld.

Een goed pensioen voor iedereen

Flexibele arbeid en zelfstandigen zonder personeel kunnen zich vrijwillig aansluitend bij een pensioenfonds, is het onderhandelingsresultaat. Zij moeten zich echter wel verplicht verzekeren tegen mogelijke arbeidsongeschiktheid.

Vele mensen in de flexibele arbeid en zelfstandigen weten dat, gezien hun inkomen, deze vrijwilligheid een farce is. Hun inkomen is onvoldoende om zo’n vrijwillige verzekering tegen de oude dag af te sluiten. Dit gaat dus niet werken, het onderhandelingsresultaat is hierop dus onvoldoende.

We accepteren geen verslechteringen
Deze ‘algemene voorwaarde’ voor een pensioenakkoord is afgeleid uit het Offensief dat FNV afkondigde bij het aantreden van het kabinet Rutte 3. Dit offensief zou de ‘race naar beneden’ moeten stoppen en ombuigen naar verbeteringen van arbeids- en levensvoorwaarden.

Het voorliggende onderhandelingsresultaat stopt de race naar beneden helemaal niet, laat staan dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Dit resultaat bestaat immers uit verdere stappen in de race naar beneden:

– verhoging pensioenleeftijd,

– afschaffing doorsneepremie en de kosten van compensatie ervan voor rekening van de pensioendeelnemers,

– deels afschaffing RVU boetes voor zware beroepen,

– er komt geen aanpassing nieuwe FTK om indexering mogelijk te maken.

Solidariteit en Collectiviteit

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt wereldwijd door vele autoriteiten gekenmerkt als de beste oudedagsvoorziening ter wereld. Grondslag van dit stelsel is  Solidariteit en Collectiviteit. Met kwalificaties dat dit stelsel niet meer beantwoordt aan vragen van deze tijd en daarom aan vernieuwing toe is wordt het door het kabinet op de vuilnisbelt van de geschiedenis geworpen. In het onderhandelingsresultaat wordt collectiviteit en solidariteit van het stelsel opnieuw een slag toegebracht met afschaffing van de zogenaamde doorsneesystematiek en de introductie van meer individuele regelingen.

De afschaffing van de doorsneesystematiek komt voor rekening van de deelnemers. Dat is niet acceptabel, het akkoord moet daarom worden afgewezen.

Het debat en de discussie in Nederland is nog niet klaar. De onderhandelaars van FNV menen dat dit resultaat het beste was wat met dit kabinet bereikt kon worden. De onderhandelaars blijken daarmee geen vertrouwen te hebben in opbouw van verdere vakbondsmacht. De stakingen op 28 en 29 mei hebben daarvan een voorproefje laten zien. Ontplooiing van vakbondsmacht kan politieke verhoudingen, ook in Nederland, wijzigen! De actiebereidheid voor een goed pensioen was op 28 en 29 mei en is nog steeds groot! Het draagvlak onder de bevolking was meer dan 80%. In het belang van de leden zou de vakbondsleiding dat moeten benutten en verder ontwikkelen, in plaats van de handdoek in de ring te gooien met ernstige verzwakking van de vakbeweging tot gevolg!

Samenvattend adviseren we de leden van de gezamenlijke bonden om het onderhandelingsresultaat af te wijzen. Daarbij realiseren wij ons terdege wat de gevolgen zijn van een nee-stem.

We gaan daarom stappen zetten om de actiebereidheid om te zetten in vakbondsmacht voor behoud en verbetering van het beste pensioenstelsel ter wereld!

Het WPA/LCR

Auteur