Verklaring uitschrijving Ties van den Bogaard met reactie bestuur
Verklaring uitschrijving Ties van den Bogaard met reactie bestuur

Verklaring uitschrijving Ties van den Bogaard met reactie bestuur

Recent koos Ties van den Bogaard ervoor om zich uit te schrijven bij het Communistisch Platform. Aangezien hij ook ROOD-voorzitter is die zich op ons platform verkiesbaar stelde, kunnen we ons voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom publiceren we hier de verklaring waarin hij deze keuze toelicht en de reactie hierop van het bestuur van het Communistisch Platform en het andere afgevaardigde CP-lid in het ROOD-bestuur.

Verklaring Ties van den Bogaard

In de zomer van 2020 ben ik lid geworden van het Communistisch Platform. Ik was toen zo’n 4 maanden lid van ROOD en de SP. Communistisch Platform gaf mij toen niet alleen een duidelijk idee van wat er mis was met de SP maar gaf mij ook een mogelijkheid om hier wat mee te doen. Door regelmatig samen te komen om interventies voor te bereiden, gericht op zowel organisatorische als ideologische kwesties, hebben we bergen kunnen verzetten. Nu, ongeveer twee-en-een-half jaar later, zeg ik mijn lidmaatschap op.

De afgelopen jaren hebben we als Communistisch Platform onze kennis, ideeën en ervaring gebruikt om te strijden voor communisme binnen de beweging. Eerst in onze strijd binnen de SP, gevolgd door onze bijdragen aan het ontwikkelen van ROOD naar een onafhankelijke revolutionaire organisatie, hier is nu De Socialisten bij gekomen. Hoewel ons voornemen om onze visie in te brengen in de beweging niet veranderd is, ben ik wel van mening dat onze effectiviteit hierin sterk achteruit is gegaan. 

Hoewel een aantal basisgroepen van het Communistisch Platform absoluut belangrijk werk doen in hun steden, ROOD groepen en De Socialisten afdelingen is de landelijke visie hierbinnen naar mijns inziens gestagneerd. Het zit vast. Als iemand die erg actief is namens CP, maar lang geen functionerende basisgroep heeft gehad, voel ik mijzelf bij de huidige manier van opereren dan ook erg geïsoleerd van de organisatie op een manier waarop ik dat vroeger niet voelde. Iets wat niet geholpen werd door een tekort aan introspectie. Er is weinig reflectie op de sterke afname in CP leden, noch op de manier hoe wij als organisatie een rol spelen en hebben gespeeld in de ontwikkeling van de projecten waar wij actief zijn.

Voor mij persoonlijk kwamen deze onderwerpen recent samen na de publicatie van het gezamenlijke statement met de CPGB-PCC over de Oekraïne oorlog en sociaal-imperialisme. In plaats van dat wij, zoals wij in het verleden hebben gedaan, onze positie in de beweging gebruiken om onbesproken, relevante, onderwerpen aan te kaarten hebben wij, via een contextloos artikel, een significant deel van onze sympathisanten vervreemd van onze ideeën en onze kritiek op deelnemers aan het project van De Socialisten, zoals de leden van SAP. Dit soort acties passen niet in het beeld wat ik altijd heb gehad van het Communistisch Platform, noch bij de manier van hoe ik onze strategie, doelen en methodes zie.

Dit incident was dan voor mijzelf vooral tekenend voor een probleem dat al langer speelt. De reden dat ik mijn lidmaatschap opzeg is, denk ik dan ook, tot een bepaalde hoogte vergelijkbaar met waarom andere leden van het Communistisch Platform het afgelopen jaar hun lidmaatschap hebben opgezegd: ik zie niet in wat onder de huidige omstandigheden de functie is van mijn CP-lidmaatschap, zowel voor mijzelf als voor de organisatie. Ik zie niet in op welke manier de doelen van het Communistisch Platform, het organiseren en overtuigen van de huidige arbeidersbeweging voor een principiële en democratische communistische partij, waar ik ten diepste in geloof, bevorderd worden door *mijn* deelname aan de organisatie in haar huidige vorm.

Ik wil hierbij benadrukken dat deze problemen absoluut niet vastliggen in de essentie van de organisatie. Sinds ons uittreden uit de SP is niet alleen onze eigen focus veranderd, maar ook de manier hoe wij door onze medestanders en sympathisanten worden gezien. Ik heb er het vertrouwen in dat met veel reflectie op de afgelopen periode de organisatie kan veranderen. Zelf ben ik echter niet gemotiveerd, noch vind ik het te verantwoorden i.c.m. mijn andere taken binnen de beweging om hier de strijd voor aan te gaan.

De afgelopen twee jaar zijn de meest leerzame in mijn leven geweest. De ideologische fundamenten van het Communistisch Platform onderschrijf ik nog steeds ten volle en zijn onmisbaar geweest in mijn eigen politieke ontwikkeling De bijdragen van CP-leden zijn er te veel om op te noemen, deze bijdragen zijn vaak tot de dag van vandaag onmisbaar. Hiervoor wil ik iedereen die betrokken is geweest bedanken vanuit het diepst van mijn hart.

Ties van den Bogaard

Reactie bestuur Communistisch Platform

We willen allereerst Ties bedanken voor zijn tijd als lid van het Communistisch Platform (hierna: CP) en voor het opstellen van bovenstaande verklaring waarin hij de redenen voor het stopzetten van zijn lidmaatschap uiteen zet. We zijn ook blij om te horen dat hij, ondanks zijn vertrek, het gevoel heeft veel aan zijn lidmaatschap te hebben gehad. 

In zijn verklaring spreekt Ties van een verminderde effectiviteit van het CP bij haar inbreng in de arbeidersbeweging. Ook noemt hij een stagnerende visie van het landelijk bestuur en zijn isolatie binnen de organisatie, alsook een gebrek aan introspectie in een context van vertrekkende leden en de manier waarop we organisaties opbouwen. Als druppel noemt hij de verklaring die we recent gezamenlijk met de CPGB-PCC uitbrachten, die contextloos zou zijn en sympathisanten zou verjagen door andere leden van de Socialisten aan te vallen. Deze verklaring zou niet passen in de strategie, doelen en methodes van CP of in ieder geval van Ties’ visie daarop. Samengenomen is de reden die hij noemt voor zijn vertrek het gebrek aan duidelijkheid wat de functie van CP-lidmaatschap is. CP zou sinds de royementen bij de SP anders worden gezien door sympathisanten en onze focus zou zijn veranderd, maar met introspectie zou dit kunnen worden opgelost. In dit stuk proberen we zo volledig mogelijk op de verschillende genoemde punten in te gaan om deze van reactie te voorzien. 

Het is spijtig dat uit Ties’ verklaring niet concreet duidelijk wordt waar de door hem genoemde problemen op gestoeld zouden zijn. Dat maakt het moeilijker ze te adresseren zonder te speculeren over wat hij precies bedoelt. Zo is niet duidelijk waarin de interventies van CP binnen de bredere beweging volgens hem aan effectiviteit hebben ingeboet. Deze redenen zullen we uit de andere genoemde argumenten moeten halen. 

Dat brengt ons op het gepercipieerde gebrek aan visie of in ieder geval de stagnatie daarvan in de landelijke (eigenlijk Nederlands-Belgische) organisatie. Het lijkt hier nuttig om te benoemen dat deze visie jaarlijks in eerste instantie wordt voorgesteld door het bestuur in de daarvoor bestemde perspectieventeksten. Dit voorstel wordt aan het congres voorgelegd, zodat leden de kans krijgen de perspectieven te amenderen en erover te stemmen. Daarnaast kan lopende het jaar inbreng worden geleverd in het tweewekelijkse intern bulletin en in de basisgroep en hebben leden, indien ze hiervoor voldoende steun van andere leden vinden, de mogelijkheid een congres uit te roepen als ze ontevreden zijn over de lijn. 

We hebben er begrip voor als de route ‘basisgroep’ hierbij in de afgelopen periode in Ties’ geval onvoldoende bewandelbaar was, zoals hij zelf ook benoemt. Echter is al voor zijn opzegging besloten deze groep bij een andere onder te brengen om te zorgen dat haar leden zoals het hoort dergelijke zaken met elkaar kunnen bespreken. We betreuren dat Ties hier niet op heeft willen wachten. 

Op de laatst uitgebrachte perspectieven voor 2023, die op ons congres van december zijn voorgelegd, heeft Ties samen met Jules inderdaad een aantal amendementen ingediend. Onzes inziens betroffen deze voorstellen niet de visie van CP, maar eerder concrete organisatorische keuzes over interventies in ROOD. De´minder effectieve interventies´waar Ties in zijn verklaring over schrijft lijken hier op te doelen, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. We denken als bestuur dat de zorg die uit de deze amendementen blijkt, te weten te weinig coördinatie tussen CP’ers in ROOD en te weinig sturing hierbij vanuit het bestuur, geadresseerd zijn door een andere motie vanuit het bestuur om een ROOD-commissie op te richten, die werd aangenomen. De perspectieven bevatten verder waar we dit jaar organisatorisch op gaan inzetten en onze inzet bij de Socialisten. Hierop heeft Ties geen interventie gepleegd, dus het lijkt ook niet alsof zijn probleem die delen van de visie betroffen.  

Aangezien Ties de gezamenlijke verklaring met de CPGB-PCC als laatste druppel ervaarde, lijkt het probleem hem dus niet te zitten in de amendementen die hij over ROOD indiende, want die hebben niets met deze verklaring te maken. Ties geeft hierbij aan dat we “via een contextloos artikel een significant deel van onze sympathisanten vervreemd (hebben, red.) van onze ideeën en onze kritiek op deelnemers aan het project van De Socialisten, zoals de leden van SAP.” En hij geeft aan dat dit niet rijmt met hoe we ‘voorheen’ onze positie gebruikten “om onbesproken, relevante, onderwerpen aan te kaarten”.

Opvallend is dat hij deze verklaring ziet als breuk met de doelen en methodes van CP in de SP-tijd. Dat we discussies frontaal aangaan, niet bang zijn om kritiek te leveren en duidelijkheid over onze principes belangrijker vinden dan aardig of beleefd overkomen, kan geen nieuws zijn. Ook de inhoud van de verklaring niet; die is volledig in lijn met onze eerdere uitingen over de oorlog in Oekraïne. Dat dit onderwerp als niet relevant wordt bestempeld en dat kritiek leveren op andere deelnemers aan het Socialistenproject onwenselijk zou zijn, zou er wel op kunnen duiden dat er sprake is van politieke verschillen. Deze zijn echter naar ons weten niet aangekaart door Ties.  

Het volgende genoemde punt is een gebrek aan duidelijkheid aan de functie van CP-lid zijn. Ties noemt hierbij als doel van CP ‘het organiseren en overtuigen van de huidige arbeidersbeweging voor een principiële en democratische communistische partij’ en dat hij deze doelen nog altijd deelt. Of mensen het nuttig vinden om lid van CP te zijn is uiteraard aan henzelf. Wij zien de functie van CP in het behalen van de genoemde doelen nog altijd wel. Er is zowel organisatorisch als inhoudelijk niet veel veranderd aan de invulling die wij aan die doelen geven of de manier waarop we onze politiek proberen te bepleiten. Wel is de context van het opbouwen van de Socialisten anders dan toen we in de gevestigde SP intervenieerden. Of en zo ja waarom Ties de ‘oude’ methodes en politieke principes in deze nieuwe context niet nuttig meer vindt, is ons echter niet duidelijk. 

Afsluitend de door Ties genoemde oplossing: introspectie. Over vertrekkende leden na de grote golf van aanwas tijdens de SP-strijd heeft introspectie plaatsgevonden, die ook met leden is gedeeld. Sommige vertrekkende leden waren simpelweg te druk om actief te zijn voor een kaderorganisatie, wat begrijpelijk is. We proberen ook doorlopend de inderdaad hoge werkdruk zo veel mogelijk te beperken en te eerlijk te verspreiden onder leden. Anderen hebben politieke verschillen waar ze de rest van de organisatie niet (snel genoeg) van konden of wilden overtuigen, wat ons ook een logische reden lijkt bij een andere organisatie te gaan. Als laatste zagen sommigen de toegevoegde waarde van CP niet door het ontstaan van de Socialisten. Wij zien de twee juist als complementair voor mensen die onze politiek delen, immers kunnen zij binnen CP hun interventies coördineren en aanscherpen. Als Ties het idee heeft dat we in deze reflectie en de daarop genomen stappen dingen missen en hij die concreet kan maken, dan zijn die uiteraard meer dan welkom. 

Ties geeft aan dat het niet verantwoordbaar te vinden om lid te blijven van CP in combinatie met zijn andere taken binnen de beweging. Een heel concrete taak binnen de beweging is natuurlijk het ROOD-voorzitterschap, waarvoor hij zich heeft gekandideerd op het platform van CP. We zijn daarom benieuwd wat voor effect de keuze om op te stappen bij CP heeft op Ties’ platform binnen ROOD. Gaat hij ondanks het feit dat hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd het restant van zijn bestuursperiode alsnog dit CP-platform uitvoeren, of volgt hij nu andere politiek? In dat laatste geval lijkt het ons goed duidelijk te maken aan de leden van ROOD wat dit nieuwe platform is en ze de kans geven om zich uit te spreken over deze nieuwe lijn van hun voorzitter. 

Landelijk bestuur Communistisch Platform

Jules Maximus, algemeen bestuurslid ROOD namens Communistisch Platform

Auteur