Geen mens, geen cent voor imperialistische oorlog!
Geen mens, geen cent voor imperialistische oorlog!

Geen mens, geen cent voor imperialistische oorlog!

In de nacht van 23 op 24 februari is een grootschalige inval van Rusland in Oekraïne begonnen. Hiermee mondt het al jarenlang sluimerende conflict in de regio uit op open oorlog. Het al weken opborrelende conflict werd door de erkenning van de volksrepublieken door Poetin in stroomversnelling gebracht. Hier werd gehoor aan gegeven door de volksrepublieken door Russische troepen ‘uit te nodigen’ en zo volgde een grootschalige inval van het Russische leger in Oekraïne. Het Communistisch Platform veroordeelt de gevaarlijke escalatie van het conflict in Oekraïne. De oorlogsverklaring van de Russische overheid kostte al honderden mensen het leven en kan angstaanjagende gevolgen hebben. De heersende klasse van Rusland gaat over lijken om haar internationale invloed uit te breiden. De Minsk Akkoorden 1, die vanaf de eerste dag door alle partijen in het conflict met regelmaat werden geschonden, kunnen nu officieel voor dood worden verklaard. 

Het exacte plan van Poetin is op dit moment onduidelijk. In eerste instantie lijkt het doel van de oorlog het destabiliseren van Oekraïne, de regering dwingen tot het erkennen van de afscheiding van de volksrepublieken en NAVO-lidmaatschap van Oekraïne verder uitstellen.

Dit alles kan dan ook enkel begrepen worden door de NAVO mee te nemen in de beschouwing. De geschiedenis kan de houding van de Russische heersende klasse ten opzichte van de NAVO verklaren. De Verenigde Staten braken de belofte die ze maakten aan Gorbatsjov om de NAVO niet verder naar het oosten uit te breiden. Sinds de jaren ‘90 heeft de NAVO zich uitgebreid naar de Baltische staten en Polen, Georgië en Oekraïne gevraagd om lid te worden. De oorlog in Zuid-Ossetië 2 was de eerste stap om deelname van Georgië te blokkeren, de reactie tot nu toe op de Maidan opstand 3 van 2014 kan in hetzelfde licht worden bekeken. Sinds de val van de Sovjet-Unie doet de NAVO haar best om staten die voorheen binnen de Russische invloedssfeer vielen voor haar eigen invloedssfeer te winnen. Bijna het voltallige Warschaupact, met uitzondering van Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland zelf, is sindsdien gerekruteerd. Hiermee is een web van militaire bases om Rusland heen gesponnen die de Russische elite in het nauw heeft gedreven. Gewapend conflict is het resultaat, de arbeidersklasse die de oorlogen moet uitvechten, die moet vluchten voor het geweld, wiens levensstandaard wordt afgebroken door inflatie, economische ineenstorting, extreme uitbuiting en wapenwedloop is het slachtoffer.

Het is begrijpelijk dat Oekraïne in eerste instantie naar de NAVO kijkt voor steun. Vanwege de bovengenoemde geschiedenis zou NAVO-steun in de vorm van sancties, wapens of interventie echter het uitleveren van Oekraïne aan NAVO-belangen betekenen. Deze ‘steun’ zou een verdere escalatie van het oplopende conflict over invloedssferen tussen Rusland en de NAVO betekenen. Daarom verwerpen wij alle zogenaamd linkse argumenten voor sancties, wapens en verdere militaire steun vanuit Europa, NAVO en de Verenigde Staten aan Oekraïne. Wij gaan niet mee in ‘sociale’ argumenten voor oorlog, waar democratie en mensenrechten van bovenaf worden opgelegd (het zogenaamde sociaal-imperialisme). Bij imperialistische oorlogen hebben wij niks te winnen en alles te verliezen. Wij zullen daarom streven naar het ontmaskeren van de voorbereidingen op oorlog door de gevestigde elite, de leugens van de sociaal-imperialisten en de illusies die worden gevoed door sociaal-imperialisme. Deze ‘linkse’ argumenten voor oorlog betekenen enkel het ondergeschikt maken van de belangen van de arbeidersklasse aan de belangen van onze eigen staat en het militaire blok waar onze eigen staat zich in bevindt.

De hoofdvijand zit in eigen land

Onze grondhouding is: de hoofdvijand zit in eigen land. Dit motto moet volgens ons leidend zijn voor de houding van communisten in dit conflict. Met enkel veroordelingen van de acties van deze of gene militaire grootmacht, van dit of dat kamp, is niemand geholpen. Met anti-imperialistische actie, gericht op de Nederlandse heersende klasse en de NAVO, wel. Nederland is een van de grootste wapenexporteurs wereldwijd. Door deze export een halt toe te roepen zouden we een gevoelige (doch tijdelijke) klap uitdelen aan het militair-industrieel complex dat wereldwijd via politici lobby voert voor bewapening en oorlog.

Ons praktische beleid is het demobiliseren van ons eigen leger en militaire blok. Alleen door een arbeidersbeweging die in hun eigen landen de macht van het militarisme verzwakt, kunnen we een situatie creëren waarin imperialistische oorlogen worden omgezet in revolutie. Het is de taak van communisten om de breed gedragen behoefte aan vrede te koppelen aan de noodzaak van revolutie. 

De Russische bevolking is niet onze vijand. De kapitalistische klasse, waar dan ook ter wereld, wèl. In dit kader moeten communisten pleiten voor het uittreden uit de NAVO. Militaire bondgenootschappen tussen imperialistische moordenaars en uitbuiters vormen een direct gevaar voor het welzijn van iedereen op deze aarde.

Het is zaak dat we onze krachten bundelen met de anti-oorlogsbeweging in de oorlogvoerende landen. Alleen de Russische bevolking kan de Russische staat een halt toeroepen – maar zij kan dit vooralsnog niet alleen. Wij moeten in deze tijden contacten leggen met gelijkgestemden wereldwijd en toewerken naar de ontwapening van de kapitalistische klasse.

Hoewel wij als communisten in Nederland maar beperkte invloed hebben op de situatie in Rusland, steunen wij de anti-oorlogsbeweging in Rusland die hiermee in hun eigen land pleit voor demobilisatie van hun leger. Binnen onze beperkte middelen kunnen wij solidariteit bieden aan de slachtoffers van het conflict, de beweging in Rusland tegen de oorlog steunen en eisen stellen aan de Nederlandse staat. 

Door het uitbreken van de oorlog is er een massale vluchtelingenstroom op gang gekomen vanuit Oekraïne naar het westen. Het is nu zaak dat er menselijke opvang wordt geregeld in Europese staten waarmee het welzijn van de vluchtelingen veilig wordt gesteld. Hiermee is de Oekraïense bevolking beter geholpen dan met nóg meer sancties op de Russische bevolking, die enkel zullen leiden tot meer conflict en meer verdeeldheid tussen de Russische en Nederlandse werkende klasse.

Er is op dit moment in Nederland geen partij of beweging die krachtig genoeg is om zelf massale vluchtelingenopvang op te zetten of de Nederlandse staat ertoe te dwingen uit de NAVO te treden. Wel kunnen wij in Nederland bouwen aan netwerken en organisaties die in de toekomst wél de vereiste stappen kunnen nemen. Tot dan zijn wij afhankelijk van het informeren van mensen, het overtuigen van de arbeidersbeweging van onze eisen en het organiseren van protesten en praktische actie om de Nederlandse staat tot concessies te dwingen. 

Revolutie en eisen

Enkel door internationale demilitarisering en door de overwinning van het communisme op wereldwijde schaal kan het gevaar van oorlog voor eens en altijd worden bezworen. Daarom focussen onze eisen op het verzwakken van de militaire hoofdmacht in Nederland en de NAVO. 

Wij moeten ons verzetten tegen militaire interventie en sancties. De Russische werkende klasse heeft het meeste te lijden onder de sancties en ze drijven de Russische bevolking enkel verder in de armen van hun machthebbers. Hiermee zou het conflict enkel langer voortduren en het enorme menselijke leed van de Oekraïense bevolking alleen maar verergeren. Wij moeten ons inzetten voor democratiserende eisen die de macht van de Nederlandse staat en het leger verzwakken en die de macht van de arbeidersklasse vergroten.

Daarom moet marxistisch links en de bredere arbeidersbeweging samenkomen en zich gezamenlijk organiseren en alle redelijke middelen overwegen om verdere escalatie vanuit de Nederlandse staat te dwarsbomen.

De nederlagen die de arbeidersklasse in de afgelopen veertig jaar heeft geleden, hebben deze strategie veel moeilijker gemaakt maar het blijft nog steeds de enige weg vooruit voor de arbeidersklasse wereldwijd. Onszelf verbinden aan de belangen van de Nederlandse staat, Verenigde Staten en NAVO zouden alleen maar leiden tot meer oorlog en meer leed.

De eisen waar wij nu voor pleiten binnen de arbeidersbeweging en vredesbeweging zijn als volgt:

★ Tegen elke imperialistische oorlog, militair bondgenootschap en bezetting. Russische troepen uit Oekraïne. Geen mens, geen cent voor imperialistische oorlogsvoering, wij verzetten ons tegen militaire steun, NAVO-interventie en elke poging het Nederlandse leger te mobiliseren of uit te breiden.

★ Voor opheffing van de NAVO en andere militaire samenwerkingsverbanden.

★ Voor de menselijke behandeling en opvang van alle vluchtelingen. 

★ Voor de ontmanteling van het militair-industrieel complex. Verwijder en vernietig alle nucleaire, biologische en andere massavernietigingswapens. 

★ Het leger moet worden vervangen door een volksmilitie onder democratische controle.

★ Reduceer het staand leger tot een verkozen officierskorps, tijdelijke dienst voor zware eenheden (artillerie, vliegtuigen, tanks, …), de beheerders en ontmijners van zware explosieven en het opleidingskader.

★ Het vakbondsrecht van soldaten moet worden verdedigd. Ook moeten zij het recht hebben om politieke vergaderingen en organen op te richten.

Auteur