Gisteren is de website voor Marxistisch Forum gelanceerd, met een oproep tot een eenheidsfront van alle marxisten die zich binnen de SP bevinden. Dit gebeurde uit initiatief van het Communistisch Platform, maar niet met de bedoeling de organisatie daarvan zelf te domineren. De belangrijkste doelstelling is de noodzaak die wij zien van het bieden van een tegenwicht van de linkerflank van de partij tegen het nodeloze opportunisme van de dominante stromingen binnen de partij. Een korte verheldering van de redenering voor het initiatief tot een Marxistisch Forum in de SP.

Ten eerste lijkt de SP steeds verder weg te zakken, zowel in ideologische als in politieke zin. Dalende ledenaantallen, een gestage verrechtsing van zowel verkiezings- als beginselprogramma’s en een krimpende politieke relevantie. Al een lange tijd gaat het steeds meer om coalitiedeelname, parlementaire winst en het vooruitschuiven van een breuk met het kapitalisme naar de verre toekomst. Sinds het aannemen van het beginselprogramma Heel de Mens lijkt de partij hierbij steeds duidelijker af te koersen op een soort linksere PvdA, waarbij activisme meer ons “merk” is dan een daadwerkelijke poging om een beweging op te bouwen die breekt met het systeem. Socialistische voorstellen als een einde aan de NAVO en de monarchie zijn langzamerhand uit onze programma’s en publieke statements geschreven, met als excuus dat de “parlementaire haalbaarheid” centraal moet staan. Met het aantreden van Lilian Marijnissen heeft deze trend zich alleen nog maar in een sneller tempo doorgezet, zo ver dat zelfs regeringsdeelname met de VVD niet meer uitgesloten wordt. Deze verrechtsing doet denken aan de tactieken van radicaallinkse partijen in de jaren ‘80 en ‘90, die juist het tegenovergestelde effect bewerkstelligde; desintegratie; een einde aan het activistische karakter en uiteindelijk; opheffing.

Om deze verrechtsing te faciliteren is er intern altijd strak aan de touwtjes getrokken. De partij is al sinds zijn ontstaan sterk ondemocratisch georganiseerd, met een bureaucratische bestuurslaag die weinig respect heeft voor andersdenkenden of democratische procedures. Dit uit zich in bijvoorbeeld de eerdere hetze tegen De Groep, die afgeschilderd werd als een groep ondermijnende factievormers omdat zij zich durfden te organiseren tegen een schandalig migratiestandpunt. Ook zijn de vele bestuurslagen in de partij gekenmerkt door intransparantie, is er weinig ruimte voor interne discussie en heeft de SP een grote bureaucratie in loondienst (fractiemedewerkers, scholingsteam etc.) die vrijwel volledig los staat van democratische controle.1

Dit is de voornaamste reden dat wij als Communistisch Platform de aanzet doen tot de oprichting van het Marxistisch Forum. Communistisch Platform is een marxistische organisatie, die onder andere in de SP actief is. Wij zijn echter lang niet de enige marxisten die zich binnen de SP bewegen. In veel afdelingen bevinden zich individuele of georganiseerde marxisten die op verschillende hoogtes de noodzaak van engagement met de SP in zien. Onze inzet is het organiseren van een overleg van deze marxisten in de partij. Wij zijn er open over dat deze oproep tot een Marxistisch Forum van ons komt en dat onze mensen in de SP een onderdeel zullen zijn van het Marxistisch Forum. De bedoeling is echter van het Marxistisch Forum niet een tweede Communistisch Platform te maken, maar de zelforganisatie van, voor en door marxisten in de SP, voor de transformatie van de partij en tegen het grenzeloze opportunisme van de partijleiders.

Als Communistisch Platform vinden wij dat het anders moet. Dat is de reden dat wij de oproep hebben geschreven voor het Marxistisch Forum in de SP. Met het Marxistisch Forum willen wij een poging wagen om verschillende linkse, marxistische individuen en groepen binnen de partij samen te brengen op de punten waar wij een gemeenschappelijke visie hebben voor de SP.

Wij hebben niet de illusies of de interesse om alle marxisten in de SP binnen onze eigen organisatie te verenigen. Het Communistisch Platform heeft een bredere ambitie dan alleen werk binnen de SP, en steekt dat niet onder stoelen of banken, maar beseft dat niet iedereen zich achter ons specifieke programma en organisatievorm wil scharen. Buiten het Communistisch Platform zijn er andere marxistische individuen en groepen in de SP die het misschien niet met de bredere visie van het Communistisch Platform eens zijn, maar wel de noodzaak zien voor een transformatie van de SP.

Wij zeggen dan ook niet dat de mensen die bij andere groepen zitten zich daarvan moeten afscheiden. Wij willen juist de linkerzijde in de SP samenbrengen op de punten waar wij het wel eens zijn, en zo een gezamenlijke visie voor de partij teweeg brengen. Dit betekent niet dat we het overal eens moeten zijn, juist een kritische uitwisseling van ideeën kan de basis zijn voor daadwerkelijke democratie. Ook staan wij er juist voor dat de politieke verschillen tussen bestaande groepen en individuen helder naar voren blijft komen, wij reserveren ook voor onszelf het recht om onze eigen ideeën en standpunten te blijven formuleren.

Het is tijd voor de kritische linkerflank van de partij om op te staan en zichzelf te organiseren. De bestaande informele facties in de partijleiding (de parlementairen en de activisten) zijn dat al, ondanks hun pretenties dat zij tegen factievorming zouden zijn. Daarom doen wij een aanzet voor een Marxistisch Forum; een georganiseerd eenheidsfront van alle Marxistische en radicaal-linkse SP leden (en ex-leden) die de SP graag willen redden van zijn rechtse afbreuk en de partij daadwerkelijk weer tot een socialistische arbeiderspartij willen maken.

Nu is het moment om de SP te redden van de politieke verrechtsing. Een SP die gestoeld is op marxistische principes, een SP waar democratische besluitvorming en uitwisseling van ideeën en standpunten de basis zijn. Zo’n partij kan een aantrekkingskracht hebben om radicale transformatie van de maatschappij te bewerkstelligen. Waar de SP nu die aantrekkingskracht wel heeft, haken welwillende jongeren en leden vaak af door de bureaucratische rompslomp waar ze in terechtkomen. Wij zien een georganiseerde linkse flank in de SP die marxistische politiek en democratie in de praktijk brengt als de basis voor een revitalisering van de arbeidersbeweging.

Wij zien een aantal pijlers voor ons waarop zo’n front gebaseerd moet zijn. Hierover willen wij met alle geïnteresseerden een discussie aanzwengelen over over hoe wij deze pijlers kunnen bereiken en concreet vorm kunnen geven.
Allereerst de partijdemocratie. Het partijmodel van de SP zou recht moeten doen aan het feit dat meningsverschillen inherent zijn aan de mens, en dat wij de discussie en meningsverschillen tussen onze leden moeten faciliteren willen wij de juiste weg vooruit wijzen. Tegelijkertijd kan de SP nooit een arbeiderspartij worden als de partij niet georganiseerd is naar de principes van transparantie en democratische controle; de bestuurslaag, volksvertegenwoordigers en bureaucratie in de partij moet ondergeschikt zijn aan de leden.

Naast partijdemocratie moet de pit weer terug in de partij komen. In plaats van opportunistisch onze programma’s te herschrijven naar de wensen van opiniepeilingen of de kapitalistische media moeten wij ons herbronnen op een radicale basis. Als partij moeten we systeemverandering, in de vorm van een definitieve wereldwijde breuk met het kapitalisme door middel van een politieke en sociale revolutie, weer terug op de agenda zetten. Niet principeloze coalitiedeelnames, maar het bouwen van een partij en beweging die daadwerkelijk radicale vergezichten schetst moet centraal staan. Socialistische voorstellen die uit de SP programma’s zijn geschreven onder het mom van “haalbaarheid” zouden weer naar voren geschoven moeten worden. In plaats van de mensen naar de mond te praten en in te zetten op een slappe consensuspolitiek moeten we als partij het centrum worden van verzet tegen alle vormen van onderdrukking en kapitalisme.

Wij vragen iedereen die zich in deze boodschap kan vinden onze aanzet tot een georganiseerde marxistische flank van de SP te steunen. Dit willen we een vervolg geven met een startbijeenkomst, waar de manier waarop we onze flank en zijn pijlers gaan vormgeven besproken kan worden en de gegadigden hierover voorstellen kunnen doen. Het gaat hierbij om het overstijgen van de bestaande informele groepjes, waarbij we een transparant en breed eenheidsfront van Marxisten en radicaal-linksen binnen en buiten de SP opbouwen, die de partij willen redden van de politieke verrechtsing. Hierbij moedigen we bestaande groepen in de SP aan om zich actief bij ons aan te sluiten en onze oproep te onderschrijven. De SP is te belangrijk om over te laten aan de vele opportunistische, sociaaldemocratische bureaucraten die onze partij kent. Laten wij onszelf organiseren, zodat er straks nog een Socialistische Partij bestaat die zich in politiek en daden zijn naam eer aandoet.

Steun onze oproep via https://marxistischforum.nl/onze-oproep/